powrót na stronę szkoły

 

regulamin

wykaz lektur

statystyka

aktualności

   

Trochę statystyki...


 

 

Plan pracy Biblioteki Szkolnej w Suskowoli
                            na rok szkolny 2016/2017

Cele:

 • Uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury,
 • Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • Kształcenie umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym krytycznego i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarek.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin wykonania

Planowanie, statystyka, sprawozdawczość

 • Opracowanie planu pracy biblioteki,
 • Prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej,
 • Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej, półrocznej i rocznej,
 • Sporządzenie sprawozdania półrocznego i rocznego.

do 15 września
cały rok

 

co miesiąc, I i VI
I i VI

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych

 • Wpis do księgi inwentarzowej podręczników oraz nadanie kolejnych numerów inwentarzowych podręcznikom dla kl. III i V szkoły podst. oraz II gimnazjum,
 • Zakup brakujących lektur dla gimnazjum i literatury młodzieżowej,
 • Prenumerata czasopisma „Biblioteka w szkole” na rok 2017,
 • Klasyfikowanie i katalogowanie nabytków,
 • Tworzenie elektronicznej bazy danych – praca z programem MOL Optivum,
 • Prowadzenie ewidencji w papierowej wersji księgi inwentarzowej.

koniec sierpnia,   pierwszy tydzień września

w miarę potrzeb i możliwości
grudzień

w ciągu roku

w ciągu roku

w ciągu roku

Selekcja i konserwacja

 • Prowadzenie ewidencji ubytków, ubytkowanie książek zniszczonych i przestarzałych,
 • Konserwacja zbiorów – naprawa książek zniszczonych

2 razy w ciągu roku

w miarę potrzeb

Udostępnianie zbiorów

 • Założenie kart czytelnika klasom I gimnazjum i szkoły podstawowej oraz aktualizacja kart pozostałym czytelnikom,
 • Wypożyczanie książek do domu,
 • Udostępnianie literatury podręcznej w czytelni,
 • Wypożyczanie zbiorów na lekcje,
 • Wypożyczanie książek rodzicom uczniów, mieszkańcom wsi,
 • Aktualizacja strony internetowej biblioteki.

wrzesień
styczeń

 

przez cały rok wg. potrzeb

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie twórczych postaw.
Praca z aktywem bibliotecznym

 • Organizowanie z aktywem bibliotecznym wystawek nowości,
 • Nauka prostych czynności bibliotecznych, np. alfabetyczne ustawianie książek na półkach, porządkowanie kart książki, kart czytelnika, reperacja zniszczonych książek,
 • Aktualizacja gazetki ściennej biblioteki na korytarzu,
 • Pomoc w zbiórce makulatury,
 • Rozbudzanie zamiłowania do pracy z książką i budzenie szacunku do książki.

przez cały rok

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

 • Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Pionkach,
 • Współpraca z nauczycielami w organizowaniu imprez szkolnych,
 • Współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami j. polskiego, informowanie o czytelnictwie dzieci,
 • Uzgadnianie wartości księgozbioru z ewidencją księgowości.

w ciągu roku, w miarę potrzeb

Doskonalenie umiejętności samokształceniowych uczniów i przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji

 • Udzielanie informacji bibliotecznych uczniom przygotowującym się do olimpiad, konkursów,
 • Rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań, potrzeb, osiągnięć i trudności,
 • Pomoc w doborze literatury wg ich zainteresowań i potrzeb,
 • Pomoc w wyszukiwaniu informacji na określony temat,
 • Zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek,
 • Uczenie poszanowania książek oraz poprawnego zachowania w bibliotece.

w ciągu roku, w miarę potrzeb

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, muzycznymi oraz rozwijanie kultury czytelniczej

 • Przeprowadzenie lekcji bibliotecznej w klasie I szkoły podstawowej „Jesteśmy czytelnikami biblioteki szkolnej”, mianowanie uczniów na czytelników biblioteki oraz wręczenie listów dla rodziców,
 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Książka to dopiero początek…”
 • Wspólne pisanie baśni w kl. IV – VI
 • Sienkiewiczowskie potyczki – konkurs dla gimnazjalistów,
 • Piękne czytanie – uczniowie Samorządu Szkolnego kl. IV-VI czytają młodszym kolegom,
 • Zorganizowanie konkursu czytelniczego dla uczniów kl. II – VI,
 • Przygotowanie uzdolnionych muzycznie uczennic szkoły podstawowej i gimnazjum do uroczystości szkolnych i konkursów np. konkurs dekanalny „Kocham moją Ojczyznę”, szkolny konkurs kolęd czy akademia z okazji „Święta Niepodległości” ,
 • Zaproszenie przedszkolaków do biblioteki na wspólne słuchanie bajki,
 • Zorganizowanie spotkania z poezją dla uczniów gimnazjum – zaprezentowanie twórczości uczennicy kl. I a Julii Byszewskiej,
 • „Książka moim przyjacielem” dla  kl. IV – VI, prezentacja multimedialna, plakat, reklama,
 • „Oto książka” – prezentacje uczniów kl. I i III gimnazjum,
 • Okazjonalne akcje informacyjne i popularyzatorskie.

styczeń

 

 

październik

 

październik

 

grudzień

zgodnie z harmonogramem na rok 2016/2017

 

luty

marzec

 

kwiecień

kwiecień

przez cały rok szkolny